VÁCLAV HAVEL EUROPEAN DIALOGUES 2021 - THE OTHER EUROPE On-line conference 11 - 12 May 2021

Europe for citizens

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) otevřel první výzvy

Program Evropa pro občany se stal součástí nového programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV), který podporuje následující tématické oblasti:

  • Hodnoty EU - ochrana a podpora hodnot Unie
  • Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
  • Angažovanost a účast občanů - podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
  • Daphne - prevence násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a boj proti nim

Pro více informací můžete oslovit Národní kontaktní místo programu CERV:
Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.
hradecky.pavel@vlada.cz

Aktuální otevřené výzvy k předkládání žádostí:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv